Model: Maria Kotzeva

Photographer: Nikolay Stoykov

Accessories: Kalina Chankova